زلف

The other similar words are Zulf, Kakul and Gaisu. Files are available under licenses specified on their description page

2023-02-07
    بحث عن الديدان الاسطوانيه و الديدان المفلطحه
  1. 8
  2. زلف سمره
  3. زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
  4. گفت ای عاشق دیرینه من
  5. Urdu Word زلف Meaning in English
  6. آن روز که من دل به سر زلف تو بستم
  7. 79 MB
  8. یار میگرید و بیگانه به رقص آمده است